Základní informace o zpracování osobních údajů a kontakty

Tyler’s Co. s.r.o., IČ: 07633696, se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 304462 (dále také jen „Tyler’s“) ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR”) dbá zásad ochrany osobních údajů a zpracovává pouze ty osobní údaje, které slouží k poskytování služby vybrané uživatelem a po dobu k tomuto účelu nezbytnou.

Informace obsažené v tomto dokumentu doplňují informace, které jsou uživatelům poskytnuty v uzavírané smlouvě.

Správcem osobních údajů je:
Tyler’s Co. s.r.o., IČ: 07633696, se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika.

Zpracovatelem osobních údajů je:
Tyler’s Co. s.r.o., IČ: 07633696, se sídlem Bílkova 855/19, Staré Město, 110 00 Praha 1, Česká republika. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoli zaměstnanec správce.

 1. Text souhlasu

Souhlas bude proveden:

Elektronicky před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka (Souhlasím se zpracováním osobních údajů) v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

 1. Jaké údaje budou zpracovány

– Jméno a příjmení
– Fotografie pasu
– bydliště (ulice, č. P./č. O, město, PSČ, stát),
– datum narození,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– platební údaje,
– osobní informace o rodině,
– pohlaví,
– informace o cestě do USA,
– číslo cestovního pasu,
– rodné číslo.

 1. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

Ke zpracování osobních údajů dochází především za účelem poskytnutí objednané služby, tedy ke komunikaci s uživatelem a pro zpracování cestovního povolení ESTA prostřednictvím vlády USA, dále za účelem plnění zákonných povinností Tyler’s vyvstávajících z daňového řádu, nebo jiného právního předpisu, mimo jiné též z důvodu výkonu a prosazování právních nároků v rámci reklamací, soudních sporů a výkonů rozhodnutí. Za tímto účelem mohou být osobní údaje zpracovávány po dobu 2 let od poskytnutí služby a je-li zahájeno správní nebo soudní řízení, pak po celou dobu těchto řízení. Zpracovávají se osobní údaje, kontaktní údaje, účetní údaje a informace o poskytnutých službách. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po dobu 2 let.

 1. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů. Všechny zpracovávané osobní údaje jsou zabezpečeny náležitými organizačně technických opatřeními.

 1. Příjemci osobních údajů

Fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Avšak orgány veřejné moci, které mohou získávat osobní údaje v rámci zvláštního šetření v souladu s právem členského státu, se za příjemce nepovažují; zpracování těchto osobních údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s použitelnými pravidly ochrany údajů pro dané účely zpracování.

Tyler’s předává osobní údaje pouze následujícím příjemcům, kteří mají uzavřenu příslušnou smlouvu, pro plnění potřebných účelů dle nařízení GDPR:

 1. Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely plnění smlouvy:
  Ing. Roland Zigo, 01701 Považská Bystrica Mošteníkova 534/61, Slovenská Republika, IČ: 55200397

Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, kteří se nachází v roli správce, a to všem Dodavatelům služeb, kteří se podílejí na plnění vámi zakoupeného zboží a služeb.

 1. Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely poskytování doručovatelských a účetních služeb:
  Mind VAla s.r.o., U Chaloupek 14/13 182 00 Praha 8 – Ďáblice, IČ: 09200398
 2. Subjekty, které mohou zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely ochrany majetku a právem chráněných zájmů správce, ochrany života a zdraví zaměstnanců a klientů:
 3. Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje za účelem marketingu či zlepšení kvality služeb:
 4. Subjekty, které příležitostně zpracovávají osobní údaje pro účely související s výkonem pracovněprávních povinností:

Další ukládané údaje

Uchovávány jsou také veškeré další informace, osobní údaje, které uživatelé předají o jiných fyzických osobách, zejména o svých rodinných příslušnících, jejichž údaje jsou pro plnění smluvního vztahu nezbytné. Tyto osoby je uživatel povinen obdobným způsobem informovat o předání jejich osobních údajů Tyler’s.

 1. Práva uživatele

Za podmínek stanovených v GDPR máte

 • právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo získat informace o porušení zabezpečení Vašich osobních údajů za podmínek stanovených článkem 34 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v těchto informacích, a to také dle čl. 7 GDPR.

Pokud se domníváte, že zpracováním Vašich osobních údajů dochází k porušení povinností stanovených v GDPR, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu za podmínek stanovených článkem 77 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, a to buď na adrese jejich sídla Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, emailem, či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz.

SVÉ SOUHLASY JEDNODUŠE ODVOLÁTE, sdělením na adresu esta@usagov.cz. Na tuto adresu posílejte také své případné NÁMITKY proti zpracování osobních údajů.

 1. Prohlášení správce

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

 1. Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
 4. Bližší informace o vašich právech lze nalézt na stránkách ÚOOÚ: https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276.