Nevíte si rady? zavolejte asistenci +1 661 372 9881 (USA)

Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je:
Tyler ‘s Co. sro, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město, Česká republika.
Zpracovatelem osobních údajů je:
Tyler ‘s Co. sro, se sídlem Bílkova 855/19, 110 00 Praha – Staré Město, Česká republika. Osobní údaje je oprávněn také zpracovávat kterýkoli zaměstnanec správce.

1. Text souhlasu

Souhlas bude proveden:
Elektronicky před odesláním objednávky zaškrtnutím políčka (Souhlasím se zpracováním osobních údajů) ve smyslu ust. § 5 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále též jako “zákon o ochraně osobních údajů”), av souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a volném pohybu těchto údajů ao zrušení směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo platnosti 25. 5. 2018, souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním mých osobních údajů mnou poskytnutých správci.

2. Jaké údaje budou zpracovány

– Jméno a příjmení, popřípadě obchodní jméno,
– bydliště (ulice, č. P./č. O, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
– datum narození,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– platební údaje,
– osobní informace o rodině,
– pohlaví,
– informace o cestě do USA,
– číslo cestovního pasu,
– rodné číslo.

3. K jakým účelům budou osobní údaje zpracovány a uchovány

3.1. Osobní údaje, kterými jsou:
– Jméno a příjmení, popřípadě obchodní jméno,
– bydliště (ulice, č. P./č. O, město, PSČ, stát) nebo sídlo,
– datum narození,
– e-mailová adresa,
– telefonní číslo,
– platební údaje,
– osobní informace o rodině,
– pohlaví,
– informace o cestě do USA,
– číslo cestovního pasu,
– rodné číslo,
bude správce shromažďovat, uchovávat a zpracovávat pro následující účely:
pro zasílání objednané služby a pro zpracování cestovního povolení prostřednictvím stránky americké vlády.

4. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovány

Správce bude uchovávat osobní údaje po dobu nezbytně nutnou. Nejdéle bude správce uchovávat osobní údaje po 6 měsíců.

5. Jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány a uchovány?

Osobní údaje budou zpracovány: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů

6. Jak subjekt údajů mám právo na přístup k mým osobním údajům

Mám právo na jejich opravu nebo vymazání, případně omezení zpracování. Mám právo požadovat informaci, jaké osobní údaje jsou zpracovávány a mám právo požadovat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů.

Dále mám právo namítat proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů (tj. Právo získat osobní údaje, které se mě týkají, které jsem poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. Čl. 20 GDPR).

Mám právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním, pokud je zpracování založeno na článku. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR. To znamená, že takové právo nemám zejména tehdy, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje (zejména povinnosti týkající se LVTČ)

Jako subjekt údajů jsem informován o tom, že souhlas s poskytnutím údajů mohu odvolat odesláním e-mailu na adresu esta@usagov.cz.

Jako subjekt údajů mám právo požádat o informaci o zpracování mých osobních údajů, přičemž tuto informaci je správce povinen mi bez zbytečného odkladu předat. Obsah informace je dán ustanovením § 12 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Jako subjekt údajů mám v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů právo obrátit se na správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Správce prohlašuje, že při zpracování nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v článku. 22 odst. 1 a 4 GDPR.

Správce prohlašuje, že osobní údaje nejsou zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely.

Správce prohlašuje, že bude osobní údaje zpracovávat: strojově (automatizovaně) prostřednictvím počítačů a počítačových programů.

7. Závěrečná ustanovení

Jako subjekt údajů prohlašuji, že jsem si vědom (a) svých práv dle ust. § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů a svých práv podle GDRP.

Prohlašuji, že všechny poskytnuté údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu a zpracovávat je bude jen v souladu s účelem, pro který byly shromážděny.

Tento souhlas je svobodný a vědomý projev vůle subjektu údajů, jehož obsahem je svolení subjektu údajů se zpracováním osobních údajů.

Close Menu