Všeobecné obchodní podmínky

 

 1. Vysvětlení pojmů

Provozovatelem“: je společnost U.S. Travel Assistance s.r.o., se sídlem Korunní 1208/74, Vinohrady, 101 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 17369461, zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, Vložka číslo: C 370734 (dále jen jako „U.S. Travel Assistance s.r.o.“).

„Uživatelem“: je fyzická nebo právnická osoba, která používá webstránku esta.usagov.cz.

„Webovou stránkou“: se rozumí internetová stránka esta.usagov.cz.

„Služba“ nebo „Služby“: představují jakékoli služby zobrazující se Uživateli na Webové stránce, zejména (i) zpracování elektronického cestovního povolení do USA (dále také „ESTA“); (ii) asistenční a poradenské služby pro cestu do USA; (iii) možnost opravy údajů již schválené autorizace cestovního povolení; (iv) informační a notifikační služby; (v) zaslání barevné PDF brožury Průvodce pro cesty do USA plnou užitečných tipů a triků atp.

„Informace o uživateli”: se vztahují na všechny údaje o uživateli nebo osobách které uživatel zastupuje a které nám poskytne za účelem využití našich služeb.

„Pracovní den”: představuje den v týdnu, kdy jsou banky otevřeny.

„Podmínky“: odkazují na Smluvní podmínky tohoto webu.

„Žádost“: je vyplněn elektronický objednávkový formulář, jehož odesláním objednává uživatel od provozovatele vybrané služby.

 1. Poskytování služeb a dodací podmínky

Provozovatel poskytuje asistenční a poradenské služby v oblasti cestovního ruchu, zejména v souvislosti se zpracováním a revizí žádostí o elektronické cestovní povolení pro cestování do Spojených států amerických (dále také „USA“) prostřednictvím webové stránky. Služba spočívá v kontrole poskytnutých údajů, jejich následné zpracování a podání žádosti o povolení na příslušný úřad USA. Rozhodnutí úřadu USA o udělení nebo neudělení cestovního povolení je oznámeno uživateli a v případě uděleného povolení je uživateli doručeno potvrzení o udělení. Součástí služby jsou i emailové konzultace v případě nejasností ohledně podávané žádosti. Při urgentní potřebě konzultace může klient využít placené telefonické asistenční služby při vyplňování formuláře.

Po obdržení platby je v co nejkratším čase (maximálně však do 72 hodin) doručeno potvrzení o udělení povolení k cestování do USA. V případě neudělení cestovního povolení je doručeno toto rozhodnutí. Doručení probíhá výhradně prostřednictvím elektronické pošty (E-mailu), který uživatel uvedl během vyplňování formuláře potřebných údajů pro poskytnutí služby.

Uživatel je povinen si po doručení potvrzení o udělení povolení k cestování do USA zkontrolovat správnost všech údajů, které se doručeném PDF dokumentu povolení nacházejí a v případě jakýchkoliv nesprávných údajů ihned kontaktovat provozovatele. V případě porušení této povinnosti poskytovatel neodpovídá za jakékoli škody, které uživateli vzniknou z nesprávného nebo chybného cestovního povolení.

Využití služby „Expresní vystavení“ je volitelné. Služba garantuje dodání do 3 hodin od odeslání formuláře v případě, že tomu nebudou bránit objektivní okolnosti v kvalitě přihlášky uživatele (například odpověď ANO na některou z otázek týkajících se způsobilosti) a v případě, že uživatel neporušil v minulosti podmínky americké vlády pro bezvízový program ESTA. V takovém případě dodáme ESTA autorizaci v nejbližším možném termínu a poplatek za Expresní vystavení je nevratný. Tato služba nemusí být vždy dostupná. Pokud nebudeme schopni dodat ESTA autorizaci s expresním vystavením do 3 hodin od odeslání, vrátíme volitelný příplatek v plné výši o čem bude uživatel informován.

Všechny poskytované asistenční služby a služba ověření platnosti je dostupná pouze uživatelům, kteří zaslali provozovateli žádost prostřednictvím webové stránky.

 1. Zpracování formuláře ESTA

V závislosti na vaší státní příslušnosti a osobní historii můžete být při cestování do USA oprávněni požádat o ESTA (Electronic System Travel Authorization). Chcete-li získat oprávnění ESTA, musíte poskytnout určité informace o sobě, cestovním pasu a důvodu návštěvy země.

Naše webové stránky poskytují online formulář se všemi dotazy, které budete muset odpovědět, aby mohla být žádost o ESTA podána. Součástí naší specializované nabídky služeb je přezkoumání poskytnutých odpovědí spolu s Vašimi informacemi před tím, než zpracujeme a odešleme žádost Vaším jménem. Pokud potřebujeme další informace nebo zjistíme něco, co by mohlo ohrozit vaši žádost, budeme Vás kontaktovat e-mailem. Upozorňujeme, že každé ověření informací zpozdí dobu zpracování.

Jakmile zjistíme, že informace, které jste poskytli, jsou vhodné a úplné, předkládáme žádost americkému vládnímu úřadu ke schválení. Pokud z nějakého důvodu nemůže být vaše žádost předložena ke zpracování, budeme vás informovat a vrátíme Vám Vaši platbu. Vyplněním formuláře souhlasíte s tím, že pro účely zpracování žádosti na stránkách CBP použijeme dočasnou e-mailovou adresu ve tvaru číslopasu@usagov.cz. Tato adresa zůstane v žádosti vedena v průběhu její platnosti, abychom vás mohli hned upozornit na případné změny ve vaší ESTA autorizaci. Rovněž Vás e-mailem upozorníme několik dní před skončením platnosti Vaší autorizace. Pokud s tímto nesouhlasíte, napište nám na esta@usagov.cz a po schválení autorizace tento kontaktní email nahradíme vaším vlastním.

Doporučujeme všem cestujícím, aby zahájili proces podávání žádostí ESTA co nejdříve a nejméně 7 dní před odjezdem, aby byl prostor pro řešení nepředvídatelných zpoždění nebo problémů.

 1. Co se stane v případě, že bude Vaše E-vízum nebo ESTA žádost zamítnuta

Pokud z nějakého důvodu nemůžeme žádost zpracovat, můžete požádat o pomoc jiného poskytovatele služeb. Případně můžete jít přímo na příslušnou adresu vládní webové stránky USA a podat žádost sami. Konečné rozhodnutí schválit nebo odmítnout žádost o ESTA leží zcela na rozhodnutí americké vlády. Pokud je vaše žádost zamítnuta, doporučujeme, abyste se obrátili na velvyslanectví nebo konzulát USA zastupující v zemi, kde žijete, a který vám poradí, jak nejlépe podat žádost o standardní vízum.

Za výjimečných okolností se může administrativa USA rozhodnout, že zruší schválení elektronického cestovního povolení (elektronické vízum nebo ESTA) i poté, co bude schváleno. V určitých situacích je oprávněna změnit status z „Schváleno“ na „Nepovoleno k návštěvě s elektronickým vízem“. I když je Vaše žádost schválena, je to jen oprávnění k cestování. Nezaručuje vstup do země, kterou chcete navštívit. Konečné rozhodnutí má celní a imigrační důstojník při příchodu na území USA. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za případné ztráty, které by vznikly v případě, že by bylo rozhodnuto odmítnout nebo zrušit souhlas se vstupem do země. Nemůžeme být zodpovědní za žádné náklady nebo nároky vyplývající z takového rozhodnutí.

 1. Vaše zodpovědnost

Je odpovědností každého cestujícího splnit všechny požadavky týkající se návštěvy USA. Musíte odpovědět na všechny otázky poctivě, úplně a pravdivě. Pokud jsou nějaké informace nesprávné, nebude Vám dovoleno nastoupit na let nebo loď, nebo vám může být odepřen vstup do USA. V takovém případě naše společnost nenese žádnou odpovědnost za žádné další náklady nebo nepříjemnosti. Jste zodpovědní za správnost údajů v obdržené cestovní autorizaci.

 1. Smlouva a její trvání

Začátek účinnosti smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem nastane momentem odeslání žádosti o zpracování cestovního povolení, které provozovatel přijme po kompletním vyplnění formuláře a uhrazení poplatku za službu a ihned začíná na objednávce pracovat. Tato smlouva může být uzavřena v českém jazyce, anglickém jazyce, případně v jazyce vybraném při dokončení objednávky.

Úplné plnění ze smlouvy přijme uživatel od provozovatele momentem doručení e-mailu od provozovatele se schváleným/neschváleným cestovním povolení na e-mailovou adresu, kterou uživatel poskytl při vyplnění žádosti. Poskytnutím úplného plnění smlouvy zároveň končí platnost smlouvy mezi provozovatelem a uživatelem.

 1. Cena a platební podmínky služeb

Cena za jedno zpracování cestovního povolení as ním související služby je 1599 Kč (případně ekvivalent v jiných měnách dle směnného kurzu).

Příplatek za volitelnou službu „Expresní vystavení“ je 500 Kč. V případě, že nebude služba do 3 hodin od zaplacení dodána, zaplacený poplatek bude vrácen na použitou platební metodu obratem.

Platba může být provedena pouze platební kartou (VISA, MasterCard). V ojedinělých případech a po předešlé dohodě umožníme platbu převodem na účet.

Stisknutím tlačítka „Zaplatit a odeslat žádost“ uživatel potvrzuje svou objednávku zvolených služeb a realizuje platbu platební kartou prostřednictvím Internetu. Po dokončení platební operace je uživatel informován o výsledku platební operace ao výsledku procesu odeslání žádosti. Kopie těchto informací dostává také na emailovou adresu uvedenou v žádosti.

 1. Odstoupení od smlouvy

Uživatel je momentem odeslání žádosti seznámen s tím, že objednané služby se mají na základě smlouvy o službách začít poskytovat před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy 102/2014 Sb. o ochraně spotřebitele při prodeji zboží nebo poskytování služeb na základě smlouvy uzavřené na dálku nebo smlouvy uzavřené mimo provozní prostory prodávajícího ao změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Provozovatel tímto dává uživateli na vědomí, že udělením souhlasu se zahájením poskytování služby před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy ztrácí po úplném poskytnutí služby právo na odstoupení od smlouvy. Uživatel prohlašuje, že byl o této skutečnosti řádně poučen a před odesláním žádosti potvrdí, že poskytování služby začalo s jeho výslovným souhlasem ve smyslu § 7 ods. 6 písm. a) zákona.

V případě, že ještě nedošlo k úplnému poskytnutí služby, může uživatel odstoupit od smlouvy, uživatel je však ve smyslu §10 ods. 5 zákona povinen uhradit poskytovateli cenu za skutečně poskytnuté plnění do dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy. Momentem úplného poskytnutí služby se pro účely tohoto ustanovení považuje moment zaslání oznámení uživateli o rozhodnutí úřadu USA o udělení nebo neudělení cestovního povolení.

Provozovatel nemůže v žádném případě garantovat úspěch nebo neúspěch podané žádosti a skutečnost či uživateli bude uděleno elektronické cestovní povolení do USA. Tato skutečnost plně závisí na podmínkách USA a okolnostech na straně uživatele. Z tohoto důvodu provozovatel neodpovídá za zamítnutí udělení cestovního povolení americkým úřadům a uživatel z tohoto důvodu nemůže odstoupit od smlouvy ani požadovat vrácení zaplacené ceny služby, jelikož provozovatel službu i v takovém případě dodal v plném rozsahu.

Upozorňujeme, že v případě, že uživatel bude u vydavatele své platební karty iniciovat zpětné zrušení platby tzn. „chargeback“, poplatek mu sice může být vrácen, ale bude mít za následek zrušení naší platby na oficiálních stránkách pay.gov a následně tak okamžité zrušení platnosti cestovního povolení ESTA.

Také v budoucnu již takovému uživateli nemusí být umožněno cestovat v rámci Visa Waiver programu a bude muset vždy žádat o víza.

Provozovatel má právo kdykoli odstoupit od smlouvy s uživatelem z jakéhokoli důvodu. Přerušíme-li nebo zrušíme námi poskytovanou službu, zahrnuje to také ukončení Vašeho přístupu k jakékoli části našeho webu.

 1. Reklamační řízení

Reklamace a žádosti o vrácení zaplacené částky či částí je možné posílat výhradně e-mailem na adresu: esta@usagov.cz.

Reklamace musí obsahovat co nejpodrobnější popis konkrétního případu, který uživatel reklamuje.

Uživatel je povinen přiložit k reklamaci veškeré doklady, které má k dispozici, prokazující jím tvrzené skutečnosti, případně jiné podklady dokumentující jeho tvrzení.

Provozovatel odpovídá pouze za splnění svých povinností týkajících se rezervace uživatelem požadovaného produktu/služby. V individuálních případech a na základě vlastního uvážení může provozovatel vrátit zaplacené prostředky, z nichž ale budou odečteny reálně vynaložené prostředky související s ESTA žádostí uživatele.

O výsledku řízení a vyřízení reklamace bude provozovatel informovat elektronickým způsobem ihned po jejím vyřízení, avšak nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy uživatel reklamaci uplatnil. V případě elektronicky podané reklamace bude odpověď na reklamaci zaslána na e-mailovou adresu, ze které byla reklamace odeslána.

Uživatel má právo obrátit se na provozovatele se žádostí o nápravu (e-mailem), není-li spokojen se způsobem, kterým provozovatel vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že provozovatel porušil jeho práva. Odpoví-li provozovatel na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, uživatel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) 391/2015 Zz o alternativním řešení spotřebitelských sporů ve znění pozdějších předpisů. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Zz. Návrh musí obsahovat povinné náležitosti a uživatel jej podá určeným způsobem, a to vše podle §12 Zákona 391/2015 Sb.

Uživatel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná online na https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home. show&lng=CZ. Tato platforma je využitelná pouze pro spotřebitelské spory ze smluv uzavřených na dálku.

Alternativní řešení sporů může využít jen uživatel – fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi uživatelem a provozovatelem, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 500 Kč. Subjekt ARS může od uživatele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu.

 1. Komunikace a doručování

 

Komunikace mezi Provozovatelem na jedné straně a Uživatelem na druhé straně probíhá výlučně elektronicky (emailem). Kontaktní adresou provozovatele je adresa: esta@usagov.cz, kde provozovatel odpovídá zpravidla do 72 hodin.

Písemnosti budou prioritně Uživateli zasílány na emailovou adresu, kterou uvedl při žádosti o služby na webové stránce.

Uživatel je povinen každou změnu kontaktní emailové adresy oznámit provozovateli. V případě, že uživatel na komunikaci neodpovídá, provozovatel nenese odpovědnost za nedoručení nebo neoznámení písemnosti uživateli.

 1. Vlastnictví a přesnost webových stránek

Jako zodpovědná společnost děláme vše pro to, abychom zajistili, že informace poskytované na našich webových stránkách budou přesné a aktuální. Některá prohlášení však mohou obsahovat chyby, omyly, zastaralé nebo chybějící informace a neručíme za žádné problémy nebo finanční ztráty, které by mohly tímto vzniknout. To zahrnuje jak naši společnost, tak i esta.usagov.cz.

Informace, které poskytujeme, jsou založeny na veřejně dostupných informacích a na našich znalostech ESTA. Obsah, produkty a materiály webových stránek jsou poskytovány na základě aktuální situace a neposkytují žádnou záruku ani záruku jakéhokoli druhu, ať už výslovného nebo implicitního.

Informace uvedené na této webové stránce jsou určeny výhradně pro osobní a nekomerční účely. Uživatelům je povoleno stahovat obsah a ukládat jej do svého osobního počítače za předpokladu. Informace nesmí být redistribuovány, ať už v původním jazyce nebo jako překlad.

 1. Informace o autorských právech

Obsah této webové stránky a samotné stránky jsou chráněny mezinárodním autorským právem a zákony o autorských právech, kterými se řídí každá společnost, se kterou se rozhodneme obchodovat. To platí pro návrh a obsah celého webu a všechny prvky a soubory, včetně grafických, textových, mediálních souborů, formulářů, dokumentů, uložených dat, prvků stránek a přidruženého softwaru. Všechny jsou chráněny mezinárodními zákony o autorských právech a zůstávají vlastnictvím naší společnosti po celou dobu.

Nesmíte, kromě výslovného písemného souhlasu, distribuovat nebo komerčně využívat obsah. Také tento obsah nemůžete přenášet ani ukládat na žádné jiné webové stránky nebo jinou formu elektronického vyhledávacího systému.

 1. Informace pro Uživatele

Adresa pro elektronickou komunikaci: asistence@usagov.cz nebo esta@usagov.cz

+1 661 372 9881 (USA)

 1. Závěrečná ustanovení

Uživatel je povinen zkontrolovat si cestovní doklady a vízové povinnosti nejen do cílové, ale také do tranzitní destinace. Informace o všech náležitostech a dokladech, které jsou pro vstup nebo tranzit v dané zemi povinné, získá klient na kontaktech ministerstva zahraničních věcí státu, jehož je občanem (např. pro občany České republiky je to www.mzv.cz). Letecké společnosti mají právo klientovi, který nesplňuje veškeré vízové povinnosti až do cílové destinace, resp. se neprokáže u check-in platnými cestovními doklady, odmítnout nástup do letadla a zrušit celou další cestu bez nároku na náhradu jakékoli škody, která by takto klientovi vznikla.

Vyplněním údajů a dokončením objednávky služeb uživatel prohlašuje, že se s výše uvedenými všeobecnými obchodními podmínkami seznámil, porozuměl jim a v plném rozsahu s nimi souhlasí.

Název a adresa orgánu dozoru nebo dohledu: Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát a Inspektorát Středočeský a Hlavní město Praha, Štěpánská 796 /44, 110 00 Nové Město.

Je výlučnou odpovědností uživatele přečíst si naše smluvní podmínky. Vyhrazujeme si právo změnit tyto smluvní podmínky bez předchozího upozornění z jakéhokoli důvodu. To může být způsobeno změnami v legislativě, bezpečnostními požadavky nebo změnami produktů a služeb, které poskytujeme. Povinnost písemného oznámení změny v těchto Všeobecných obchodních podmínkách je splněna umístěním na webové stránce.

Dodatečné upozornění

Tato stránka není nijak spojena s oficiálním americkým úřadem US Customs and Border Protection. Pokud chcete žádat o cestovní povolení bez našich asistenčních služeb, můžete tak učinit na stránkách https:/ /esta.cbp.dhs.gov/esta/application.html.

 

V Praze 8.6.2022.

Příloha číslo 1 – Podmínky vlády USA pro elektronické cestovní povolení do USA

Prohlášení

Elektronický systém cestovní registrace provádí kontroly v databázích orgánů činných v trestním řízení. Cestující, kteří chtějí být vpuštěni na území USA v rámci Visa Waiver Program, musí prostřednictvím tohoto systému získat elektronickou cestovní registraci předtím, než je možné jim umožnit nástup do letadla.

Pokud bude vaše žádost o elektronickou cestovní registraci schválena, znamená to, že můžete podniknout cestu. Neznamená to, že vám bude automaticky umožněn vstup do USA v rámci VWP. Po příchodu do USA vás v místě vstupu prověří pracovník US Customs and Border Protection, který může z libovolného důvodu rozhodnout o zákazu vstupu v programu Visa Waiver podle zákonů USA. Rozhodnutí, že nejste způsobilí pro elektronickou cestovní registraci vám nijak nebrání požádat pro cestu do USA o vízum.

Všechny údaje, které uvedete vy sami, případně které vaším jménem uvede pověřená třetí strana, musí být pravdivé a správné. Elektronickou cestovní registraci lze kdykoli az jakéhokoli důvodu zrušit, například z důvodu nových informací, které by měly vliv na způsobilost. Pokud v žádosti o elektronickou cestovní registraci podávanou vámi nebo vaším jménem uvedete vědomě a úmyslně nepravdivá, smyšlená nebo klamavá tvrzení či prohlášení, vystavujete se správnému nebo trestnímu postihu.

UPOZORNĚNÍ: Pokud vás v místě vstupu na základě žádosti o vstup na území USA v rámci Visa Waiver Program (VWP) vpustí pracovník US Customs and Border Protection na území USA, nesmíte se během návštěvy v rámci programu nechat bez povolení zaměstnat, nesmíte dojíždět do školy ani zastupovat zahraniční informační média.

Nesmíte požádat:

1) o změnu statusu nepřistěhovalce,

2) o prodloužení pobytu, ani

3) o úpravu statusu pro přechodný nebo trvalý pobyt, nesplňujete podmínky stanovené v části 245 (c) (4) zákona Immigration and Nationality Act.

Pokud porušíte tyto podmínky, budete vyhoštěni.

Zřeknutí se práv

Přečetl(a) jsem si a rozumím, že tímto se po dobu trvání platnosti cestovní registrace získané prostřednictvím systému ESTA zříkám všech práv na přezkoumání nebo odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpuštění na území nebo ke zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci mého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Kromě výše uvedeného zřeknutí se práv souhlasím, jako s podmínkou každého vpuštění na území USA v rámci VWP (Visa Waiver Program), že poskytnutím biometrických údajů (včetně fotografií a otisků prstů) během zpracování po příletu do USA jsem akceptoval zřeknutí se všech práv na přezkum zda odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka Úřadu celní a hraniční ochrany USA (US Customs and Border Protection) o vpuštění na území nebo na zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci mého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci VWP (Visa Waiver Program), s výjimkou situace, kdy žádám o azyl.

Pouze pro třetí strany:

Za třetí stranu podávající žádost jménem žadatele tímto potvrzuji, že jsem osobě, jejíž jméno je v žádosti uvedeno (žadateli), přečetl (a) všechny otázky a tvrzení v této žádosti uvedené. Dále potvrzuji, že žadatel osvědčuje, že četl, nebo si nechal přečíst, všechny otázky a tvrzení uvedené v žádosti, že všem otázkám a žádostem v této žádosti rozumí a že se zříká všech práv na přezkoumání nebo odvolání v souvislosti s rozhodnutím pracovníka US Customs and Border Protection o vpuštění na území nebo ke zpochybnění jakýchkoli kroků ve věci svého vyhoštění v souvislosti se žádostí o vpuštění na území v rámci Visa Waiver Program, s výjimkou situace, kdy žádá o azyl. Údaje a odpovědi poskytnuté v této žádosti jsou podle nejlepšího vědomí a svědomí žadatele pravdivé a správné.